licytacje

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 129223

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-05-2015r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

LICYTACJA NIE DOSZŁA DO SKUTKU


stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z wpisem do księgi wieczystej z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, o łącznej powierzchni 35,95mkw., z którym związany jest udział 21/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr /00064886/, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 129223   [NKW: SZ1S/00129223/1]
W wyniku oględzin lokalu mieszkalnego ustalono, że lokal składa się z dwóch pokoi, w tym jeden z wnęką kuchenną oraz przedpokoju.
 
lokal mieszkalny należy  do dłużnika: Izabella Lis
położenie lokalu mieszkalnego: 70-407 Szczecin, ul. Obrońców Stalingradu 22/14,
Suma oszacowania wynosi 83 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     62 700,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 360,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA o. XIX w Szczecinie 07 14401143 0000 0000 1019 3745 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 17 maja 2015r. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >