licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO

WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2014r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

  odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego       

w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego (z dwóch pokoi wejście na balkon), o łącznej pow. 72,10 m.kw., wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zamek" (Adres spółdzielni:  70-260 Szczecin, ul. Jagiełły 9), bez urządzonej księgi wieczystej

Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest przeciwko dłużnikowi: Czesław Ziental

Położenie lokalu: 70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 19a/3, 

Suma oszacowania wynosi 245 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     163 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-09-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 115372

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-09-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 19 w sali nr 12,

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu niemieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 28 pomieszczeń, o łącznej powierzchni 588,40 mkw, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 115372   [NKW: SZ1S/00115372/9], z lokalem związany jest udział 1920/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr /00113874/  

Lokal należy do dłużników: Kazimierz Szopik oraz Leokadia Katarzyna Szopik na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-374 Szczecin, ul. 5 Lipca 46/3

Obecnie w lokalu znajduje się sklep ogólnospożywczy Lewiatan - 24 h. Przedmiotowy lokal użytkowy położony jest na parterze i w piwnicy budynku (budynek zaś jest jednopiętrowy). Powierzchnia piwnic to 81,80 m.kw., zaś powierzchnia parteru to 506,60 m.kw., łącznie 588,40 m.kw.

W toku postępowania ustalono, że dłużnicy dnia 15-08-2010 r. zawarli umowę dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. Umowa dzierżawy została zawarta do dnia 16-08-2040 r., a jej rozwiązanie przed upływem terminu jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia stron. Aneksem z dnia 30-04-2012 r. strony postanowiły ponadto, że w przypadku zakończenia przedmiotowej umowy dzierżawy przed upływem terminu na jaki została zawarta oraz z jakichkolwiek innych przyczyn niż na podstawie pisemnego porozumienia stron, wydzierżawiający zobowiązuje się do zawarcia z osobą trzecią, wskazaną przez dzierżawcę, kolejnej umowy dzierżawy lokalu na warunkach tożsamych z określonymi w przedmiotowej umowie na dalszy czas oznaczony, pozostały do upływu terminu obowiązywania umowy. W przypadku uchylania się przez wydzierżawiającego od spełnienia wskazanego obowiązku, wydzierżawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz dzierżawcy kary umownej w wysokości 500.000,00 zł. Czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 1.000,00 zł. miesięcznie, płatny do 10-ego dnia każdego miesiąca. Dzierżawca otrzymał bezwarunkową zgodę na oddanie przedmiotu dzierżawy lub jego części osobom trzecim w poddzierżawę lub najem albo do bezpłatnego używania i kolejne umowy zostały zawarte.

Suma oszacowania wynosi 358.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     268.725,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35.830,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 63773

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2014r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny, 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 49,18mkw., z którym związany jest udział 6/100 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 27331, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 63773   [NKW: SZ1S/00063773/0]

Lokal należy  do dłużnika: Rafał Gąska

Położenie nieruchomości: 70-384 Szczecin, ul. Mickiewicza 8/3

Suma oszacowania wynosi 206 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     137 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 600,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-09-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 106689

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2014r. o godz. 12:30 w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, sala 12

   odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego  odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 75,12 m2.,  dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 106689   [NKW: SZ1S/00106689/8]

z lokalem związany jest udział 99/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą nr KW 40387  

lokal należy  do dłużników: Katarzyna Alicja Bernardelli w udziale w wysokości 1/2 niewydzielonej części (wartość udziału wynosi 97.000zł)  i Agnieszka Anna Bernardelli w udziale w wysokości  1/2 niewydzielonej części (wartość udziału wynosi 97.000zł)

położenie nieruchomości : Szczecin, ul. 5 Lipca 47/6, 

Suma oszacowania wynosi 194 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   145 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 400,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 124400

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2014r. o godz. 10:00  w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, sala 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  

stanowiącego odrębną nieruchomość, powierzchnia lokalu wynosi 102,16 m2, powierzchnia  przynależnej piwnicy :11,59 m2.Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Faktycznie lokal uległ przebudowie i składa się z części mieszkalnej i części przerobionej na gabinet stomatologiczny z zapleczem. Części mieszkalna składa się z dużego pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki.

W części przerobionej na gabinet stomatologiczny znajdują się: przedpokój spełniający funkcję poczekalni dla pacjentów, gabinet stomatologiczny, wc z częścią socjalną, pracownia stomatologiczna; dla lokalu Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 124400   [NKW: SZ1S/00124400/1]

z lokalem związany jest udział 63/1000 w budynku i prawie wieczystego użytkowania objętego KW o nr 63827  

nieruchomość należy do dłużnika: Wiktor Rytczak

położenie nieruchomości: Szczecin, ul. Kaszubska 43/5, 

Suma oszacowania wynosi 288 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    216 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 800,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 19-10-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >