licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO

WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2014r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

  odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego       

w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego (z dwóch pokoi wejście na balkon), o łącznej pow. 72,10 m.kw., wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zamek" (Adres spółdzielni:  70-260 Szczecin, ul. Jagiełły 9), bez urządzonej księgi wieczystej

Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest przeciwko dłużnikowi: Czesław Ziental

Położenie lokalu: 70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 19a/3, 

Suma oszacowania wynosi 245 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     163 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-09-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 115372

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-09-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 19 w sali nr 12,

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu niemieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 28 pomieszczeń, o łącznej powierzchni 588,40 mkw, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 115372   [NKW: SZ1S/00115372/9], z lokalem związany jest udział 1920/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr /00113874/  

Lokal należy do dłużników: Kazimierz Szopik oraz Leokadia Katarzyna Szopik na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-374 Szczecin, ul. 5 Lipca 46/3

Obecnie w lokalu znajduje się sklep ogólnospożywczy Lewiatan - 24 h. Przedmiotowy lokal użytkowy położony jest na parterze i w piwnicy budynku (budynek zaś jest jednopiętrowy). Powierzchnia piwnic to 81,80 m.kw., zaś powierzchnia parteru to 506,60 m.kw., łącznie 588,40 m.kw.

W toku postępowania ustalono, że dłużnicy dnia 15-08-2010 r. zawarli umowę dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. Umowa dzierżawy została zawarta do dnia 16-08-2040 r., a jej rozwiązanie przed upływem terminu jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia stron. Aneksem z dnia 30-04-2012 r. strony postanowiły ponadto, że w przypadku zakończenia przedmiotowej umowy dzierżawy przed upływem terminu na jaki została zawarta oraz z jakichkolwiek innych przyczyn niż na podstawie pisemnego porozumienia stron, wydzierżawiający zobowiązuje się do zawarcia z osobą trzecią, wskazaną przez dzierżawcę, kolejnej umowy dzierżawy lokalu na warunkach tożsamych z określonymi w przedmiotowej umowie na dalszy czas oznaczony, pozostały do upływu terminu obowiązywania umowy. W przypadku uchylania się przez wydzierżawiającego od spełnienia wskazanego obowiązku, wydzierżawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz dzierżawcy kary umownej w wysokości 500.000,00 zł. Czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 1.000,00 zł. miesięcznie, płatny do 10-ego dnia każdego miesiąca. Dzierżawca otrzymał bezwarunkową zgodę na oddanie przedmiotu dzierżawy lub jego części osobom trzecim w poddzierżawę lub najem albo do bezpłatnego używania i kolejne umowy zostały zawarte.

Suma oszacowania wynosi 358.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     268.725,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35.830,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 63773

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2014r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny, 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 49,18mkw., z którym związany jest udział 6/100 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 27331, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 63773   [NKW: SZ1S/00063773/0]

Lokal należy  do dłużnika: Rafał Gąska

Położenie nieruchomości: 70-384 Szczecin, ul. Mickiewicza 8/3

Suma oszacowania wynosi 206 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     137 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 600,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-09-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 106689

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2014r. o godz. 12:30 w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, sala 12

   odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego  odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 75,12 m2.,  dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 106689   [NKW: SZ1S/00106689/8]

z lokalem związany jest udział 99/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą nr KW 40387  

lokal należy  do dłużników: Katarzyna Alicja Bernardelli w udziale w wysokości 1/2 niewydzielonej części (wartość udziału wynosi 97.000zł)  i Agnieszka Anna Bernardelli w udziale w wysokości  1/2 niewydzielonej części (wartość udziału wynosi 97.000zł)

położenie nieruchomości : Szczecin, ul. 5 Lipca 47/6, 

Suma oszacowania wynosi 194 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   145 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 400,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 100355

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-10-2014r. o godz. 09:00 w  w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny, 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12   

 

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni użytkowej 44,90m2 (do lokalu przynależy pomieszczenie na klatce schodowej o powierzchni 0,91m2) ; łączna powierzchnia użytkowa wynosi 45,81 m2., dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 100355   [NKW: SZ1S/00100355/6]

z lokalem związany jest udział 54/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr 27326; 

lokal mieszkalny należy do dłużników: Renaty Szulc (poprzednio Korczak) i Krzysztofa Korczak na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej  

położenie lokalu mieszkalnego:  Szczecin, ul. Mazurska 14/4

Suma oszacowania wynosi 135 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   101 400,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 520,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 30-09-2014r.,

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 122495/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-10-2014r. o godz. 09:30 w w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny, 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

  odbędzie się  pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną własność. Lokal mieszkalny położony na III piętrze, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 89,77m2,  dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 122495/9 [NKW: SZ1S/00122495/9]

lokal należy do dłużników: Irmina Kiszczeńska i Grzegorz Kiszczeński na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

położenie lokalu: Szczecin, Żółkiewskiego Stefana  1 /8, 

Suma oszacowania wynosi 201 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   150 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 100,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia  30-09-2014r.,

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI OGRANICZONEGO

 PRAWA RZECZOWEGO nr KW 207065/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-10-2014r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny, 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego

stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej powierzchni 37,20m2  wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście"  (adres spółdzielni:  71-503 Szczecin, ul. Ofiar Oświęcimia 6 ), dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 207065/6  [NKW: SZ1S/00207065/6]

spółdzielcze własnościowe przwo do lokalu mieszkalnego należy  do dłużnika: Marek Sokołowski

położenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: Szczecin, ul. Malczewskiego Jacka 36/19, 

Suma oszacowania wynosi 154 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   115 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 400,00zł.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 118883

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-10-2014r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 59,36mkw., z którym związany jest udział 29/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr /00060969/, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 118883   [NKW: SZ1S/00118883/5]

Lokal należy  do dłużnika: Magdalena Bulińska

Położenie nieruchomości: 70-560 Szczecin, ul. Grodzka 15/4

Suma oszacowania wynosi 256 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   192 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 600,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 30-09-2014r.,

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 120204

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-10-2014r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną własność. Lokal mieszkalny położony na poddaszu, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, komórki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 75,45m2,  dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 120204   [NKW: SZ1S/00120204/9]

Z lokalem związany jest udział 70/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą nr KW 31483  

położenie lokalu mieszkalnego:  Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy 100/11 b, 

lokal mieszkalny należy  do dłużnika: Eliza Chociłowska

LOKAL NIE JEST ZAMIESZKAŁY.

OGLĄDANIE NIERUCHOMOŚCI ZOSTAŁO WYZNACZONE NA DZIEŃ 01-10-2014 R. W GODZ. 16:20-16:50

Suma oszacowania wynosi 220 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     146 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 000,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 111152

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-10-2014r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 2 pokoi, kuchni, pomieszczenia gospodarczego (do lokalu przynależy piwnica nr XXV o pow. 2,01mkw), o łącznej powierzchni 45,06mkw; w.c. na klatce schodowej. Z lokalem związany jest udział 31/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 97887. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 111152   [NKW: SZ1S/00111152/3]

nieruchomość należy do dłużnika: Sebastian Bogulak

położenie nieruchomości: 71-606 Szczecin, ul.Sławomira 13/14/34

Suma oszacowania wynosi 103 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     68 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 300,00zł. najpóźniej do dnia 02-10-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 207576

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-10-2014r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny, 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

     odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego, o łącznej pow. 124,64 m.kw., z którym związany jest udział 57/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00040386/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 207576   [NKW: SZ1S/00207576/1] 

lokal mieszkalny należy do : Grażyna Ferens i Andrzej Ferens na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

położenie lokalu mieszkalnego: Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 47/18, 

Suma oszacowania wynosi 325 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   216 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 07-10-2014r.,

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 113725

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-10-2014r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12 

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego    

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 5 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 137,80mkw., z którym związany jest udział 102/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 60158, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 113725   [NKW: SZ1S/00113725/5]

Lokal należy  do dłużników: Monika Łucja Jędrzejewska oraz Krzysztof Jędrzejewski na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 71-602 Szczecin, ul. Kapitańska 4/15

Suma oszacowania wynosi 358 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     268 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 07-10-2014r.,

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 124400

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2014r. o godz. 10:00  w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, sala 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  

stanowiącego odrębną nieruchomość, powierzchnia lokalu wynosi 102,16 m2, powierzchnia  przynależnej piwnicy :11,59 m2.Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Faktycznie lokal uległ przebudowie i składa się z części mieszkalnej i części przerobionej na gabinet stomatologiczny z zapleczem. Części mieszkalna składa się z dużego pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki.

W części przerobionej na gabinet stomatologiczny znajdują się: przedpokój spełniający funkcję poczekalni dla pacjentów, gabinet stomatologiczny, wc z częścią socjalną, pracownia stomatologiczna; dla lokalu Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 124400   [NKW: SZ1S/00124400/1]

z lokalem związany jest udział 63/1000 w budynku i prawie wieczystego użytkowania objętego KW o nr 63827  

nieruchomość należy do dłużnika: Wiktor Rytczak

położenie nieruchomości: Szczecin, ul. Kaszubska 43/5, 

Suma oszacowania wynosi 288 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    216 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 800,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 19-10-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 64934

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2014r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się zgodnie z księgą wieczystą z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 82,52m2. Faktycznie w lokalu są cztery pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. Z lokalem mieszkalnym związany jest udział 41/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00041619/3. Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 64934   [NKW: SZ1S/00064934/4]

nieruchomość należy  do dłużnika: Sławomir Machynia

położenie nieruchomości: 70-331 Szczecin, Al. Piastów 8/12,

Suma oszacowania wynosi 197 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     131 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 700,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 151369

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-11-2014r. o godz. 11:30 w  Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w sali nr 12

             odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego 

stanowiącego  odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny położony na II piętrze, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i skrytki, o łącznej powierzchni 107,28 m kw. dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 151369   [NKW: SZ1S/00151369/9]

Z lokalem związany jest udział 56/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00064624/8  

lokal mieszkalny należy do dłużnika: Marek Wojcieszczuk

położenie lokalu mieszkalnego:  Szczecin, ul.Mazurska 42/5, 

Suma oszacowania wynosi 243 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   182 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 300,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia  02-11-2014r.

Zobacz szczegóły tej licytacji > >

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 122237

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-11-2014r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 53,62mkw., z którym związany jest udział 17/1000 w częściach wspolnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą nr KW 26963, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 122237   [NKW: SZ1S/00122237/3]

Lokal stanowi własność dłużników: Maria Dembczyńska oraz Tomasz Dembczyński na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-423 Szczecin, ul. Piłsudskiego 34/11

LOKAL NIE JEST ZAMIESZKAŁY, KOMORNIK DYSPONUJE KLUCZAMI DO LOKALU. Termin oglądania nieruchomości zostanie wyznaczony w późniejszym terminie.

Suma oszacowania wynosi 184 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     138 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 400,00zł. 

Zobacz szczegóły tej licytacji > >